Quina força té el protocol familiar?

Hi ha acords sense força legal i d’altres que només vinculen els signants. Per vincular a tercers s’han d’incorporar als estatuts i inscriure’s.

Quina força té el protocol familiar?

Una de les preguntes que es fan els empresaris pel que fa al protocol familiar és fins a quin punt el que s’hi acorda pot vincular els membres de la família. En incloure pactes molt heterogenis, cal analitzar-los cas per cas; no es pot dir que totes les parts del protocol obliguin els membres de la família de la mateixa manera.

 

Força moral i força legal

Gran part del contingut pot fer referència a la història de l’empresa, la seva filosofia, els principis generals d’actuació… Aquests “principis” no generen un contingut obligatori i tenen una eficàcia moral.

 

D’altra banda, quan hi ha acords que impliquen obligacions (de l’empresa amb els socis o d’aquests entre si), aquestes obligacions es poden fer valer i fins i tot es pot establir que el seu incompliment tingui conseqüències. Aquests acords vincularan els signants i fins i tot podran vincular a tercers si estan inscrits al Registre.

 

Eficàcia entre els signants

En els acords que continguin obligacions, el protocol podrà incloure, a efectes de dissuasió, algun tipus de clàusula penal (penalització econòmica) en cas d’incompliment. No obstant això, els jutges i tribunals tenen la facultat de moderar l’import de les clàusules penals i fixar unes indemnitzacions diferents de les previstes.

 

Una altra possibilitat és que en els estatuts s’estableixi una prestació accessòria a càrrec dels socis de l’empresa que els obligui a complir el protocol familiar. D’aquesta manera, en cas d’incompliment voluntari, els altres socis no només podrien exigir una indemnització a la part incomplidora, sinó que també podrien excloure-la de l’empresa (pagant-li el valor de la seva participació).

 

Eficàcia davant tercers

També poden tenir força altres acords contra la mateixa societat o contra tercers, sempre que estiguin inscrits en el registre públic corresponent. El supòsit més clar són aquells pactes relatius a les majories necessàries per adoptar acords o aquells que determinen les normes per a la transmissió de participacions socials. En aquest sentit:

 

El protocol estableix les normes bàsiques per a la transmissió de participacions.

Aquestes normes s’incorporen als estatuts de la societat i s’inscriuen en el Registre.

Si es produeix una transmissió sense complir les disposicions, els socis perjudicats podran exercir les accions i sol·licitar l’anul·lació de la venda contra l’adquirent, qui no podrà al·legar res (ja que tot consta inscrit en el Registre).

 

Els nostres consultors estudiaran el vostre cas i us informaran de com redactar el protocol familiar de la vostra empresa perquè tingueu la major força vinculant possible.

Contáctenos

(+34) 972 77 46 39

Horario 10:00-19:00

Dirección Avenida Girona, nº 43, Bajos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat